രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളിൽ നൽകിയ പരസ്യത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്

Kerala National

രാജസ്ഥാൻ സർക്കാർ കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളിൽ നൽകിയ പരസ്യത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് . രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരിന്‍റെ പരസ്യം കേരള സർക്കാരിന് വലിയ ഉപകാരമായെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലടക്കമുള്ള താരതമ്യവും നടത്തിയാണ് എം ബി രാജേഷ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്.

കേരളം എങ്ങനെയൊക്കെ വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്നും ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്‌ പദ്ധതി ഉറപ്പുനൽകുന്ന നൂറ്‌ തൊഴിൽ ദിനം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കുടുംബങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിൽ 7.15% മാത്രമാണ്‌. 100 തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ തന്നെ നൽകാൻ കഴിയാത്ത സർക്കാരാണ്‌ 125 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പരസ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *